Data fortroligheds- & cookiespolitik

I. Invacares EU-data fortrolighedspolitik.
A. Ordliste.
B. De dataansvarlige.
C. Mål.
D. Omfang.
E. Kategorier af oplysninger, der behandles, retsgrundlaget og formålene med databehandlingen
E.1 Oplysninger om databehandlingsaktiviteter.
E.2 Retsgrundlag for databehandlingsaktiviteter.
F. Legitime interesser, der forfølges.
G. Modtagere af oplysninger og overførsel af oplysninger til et tredjeland.
G.1 Koncerninternt.
G. 2 Tredjeparter.
H. Internationale dataoverførsler.
H.1 Koncerninternt.
H.2 Tredjeparter.
I. Dine rettigheder.
I.1 Adgang.
I.2 berigtigelse.
I.3 Sletning.
I.4 Indsigelse.
I.5 begrænsning.
I.6 Dataportabilitet.
I.7 Nægtelse af at give og tilbagekalde samtykke.
I.8 Særskilte dataansvarlige.
J. Kontaktoplysninger for den ansvarlige for databeskyttelse (PL) og ret til at indgive en klage.

II. Invacares EU-politik for cookies.
A. Hvad er cookies?.
B. Brug af cookies eller lignende teknologier på vores side.
B.1 Cookies. 10
C. Sådan kontrollerer du cookies eller lignende teknologier. 

I. Invacares EU-data fortrolighedspolitik 

Ikrafttrædelsesdato: 25. maj 2018
Senest opdateret: 03. juli 2018 (Dansk version 02)

A. Ordliste

Følgende begreber anvendes i denne politik og defineres her med henblik på præcisering:
"Dataansvarlig" betyder den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller andet organ, der alene eller sammen med andre afgør, til hvilket formål og med hvilke hjælpemidler der skal foretages behandling af personoplysninger. Når formålet med og hjælpemidlerne til behandlingen bestemmes af nationale eller EU-retlige love eller forordninger, kan den dataansvarlige eller de specifikke kriterier for udpegning af denne angives i national ret eller EU-lovgivning.
"Databehandler" betyder en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, institution eller andet organ, der behandler personoplysninger på den dataansvarliges vegne.
"Den registrerede" betyder en identificeret eller identificerbar fysisk person. En identificerbar person er en, der kan identificeres direkte eller indirekte, navnlig ved henvisning til et identifikationsnummer eller en eller flere faktorer, der er specifikke for vedkommendes fysiske, fysiologiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet.
"GDPR" henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (generel forordning om databeskyttelse).
"Personoplysninger" betyder alle oplysninger om en pågældende person.
"Særligt Personfølsomme oplysninger" betyder personoplysninger, der afslører racemæssig eller etnisk oprindelse, politiske holdninger, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, genetiske data, biometriske data med det formål entydigt at identificere en fysisk person, oplysninger vedrørende helbred eller oplysninger vedrørende en fysisk persons sexliv eller seksuelle orientering. 

B. De dataansvarlige

Denne hjemmeside ("siden”) drives af Invacare International GmbH med hovedkontor på Benkenstrasse 260, 4108 Witterswil, Schweiz, registreret hos det schweiziske handels- og selskabsregister i Witterswil under nummeret Che-109.561.251; og af Invacare A/S, der har hovedkontor på Sdr. Ringvej 37, 2605 Brøndby, Danmark og som er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) under nummeret CVR-nr.: 1805 8936, der begge handler i deres egenskab af særskilte dataansvarlige i henhold til gældende databeskyttelseslove og forordninger (i det følgende benævnt den "dataansvarlige", "os", "vi" eller "vores"). Du kan kontakte Invacare International GmbH eller Invacare A/S via telefon eller via kontaktformularen, som findes nederst på siden.

C. Mål

Vi tager beskyttelsen af dine personoplysninger alvorligt. Til dette formål har vi udviklet denne EU-data fortrolighedspolitik (denne "politik"), der forklarer, hvordan vi indsamler, bruger, videregiver, overfører, lagrer og på anden måde behandler dine oplysninger.
Denne politik gælder for behandling af personoplysninger om besøgende på siden fra DK eller, hvor det er relevant, EU, EU-medlemsstat eller schweizisk databeskyttelseslovgivning.

D. Omfang

Denne politik beskriver, hvordan vi behandler personoplysninger via denne side, der er beregnet til brug i Den Europæiske Union ("EU"). Hvis du vælger at få adgang til vores andre hjemmesider, der er beregnet på brug i andre regioner af verden (såsom vores nordamerikanske hjemmeside www.invacare.com), vil hjemmesidens datapolitik, der findes på disse hjemmesider gælde for din brug af disse hjemmesider. Vi opfordrer dig til at besøge de hjemmesider, der er beregnet til brug i dit land.

E. Kategorier af oplysninger, der behandles, retsgrundlaget og formålene med databehandlingen

E.1 Oplysninger om databehandlingsaktiviteter

Afhængigt af de tjenester, der leveres af siden og bruges af dig, om dine valg og din konfiguration (med hensyn til cookies og anden sporingsteknologi) på din computer eller anden enhed, som du har adgang til fra denne side, behandler den dataansvarlige følgende personoplysninger om dig (dine "oplysninger"):
 

Formål med behandlingen Kategorier af data Retsgrundlag for behandlingen i henhold til artikel 6 og 9 i GDPR, efter omstændighederne Opbevaringsperiode for data
At besvare dine forespørgsler sendt via formularen "kontakt Invacare", via e-mail, via telefon eller via post Kontaktoplysninger (fornavn, efternavn, land, e-mail), anmodningstype, henvendelsesteksten. Legitim interesse i at besvare dine forespørgsler, anmodninger om dokumentation, at give dig tilstrækkelig støtte eller at levere ønskede oplysninger om vores produkter I den tid, der er nødvendig for at behandle din anmodning, dog i hvert fald senest en (1) måned efter, at svaret er blevet givet
 
 
 
 
 
At tilmelde dig et kursus eller anden uddannelse for fagligt personale Kontaktoplysninger, dato og indhold for uddannelsen
 
Helbredsmæssige oplysninger (dvs. diætrestriktioner med henblik på forplejning).
Dit samtykke, og om nødvendigt, dit udtrykkelige samtykke To (2) år fra den dato, hvor oplysningerne blev indsamlet, eller fra din sidste kontakt med os
 
Helbredsmæssige oplysninger vil blive slettet efter arrangementet, dog under alle omstændigheder senest en (1) måned derefter.
 
For at abonnere på et af Invacares markedsførings nyhedsbreve, der gives samtykke via formularen "kontakt os” eller ved at markere tilvalgsfeltet på alle andre online formularer Kontaktoplysninger, markedsføringspræferencer og korrespondance Dit samtykke To (2) år fra den dato, hvor oplysningerne blev indsamlet, eller fra din sidste kontakt med os
For at oprette en konto for at få adgang til Customer Self Service-access (dvs. Invacares professionelle område) for at få adgang til professionelt indhold Legitimationsoplysninger og kontaktoplysninger Opfyldelse af kontrakt To (2) år fra den dato, hvor oplysningerne blev indsamlet, eller fra din sidste kontakt med os
For at sikre adgang til hjemmesiden Customer Self Service Access Legitimationsoplysninger og stempel-forbindelse Legitim interesse To (2) år fra den dato, hvor oplysningerne blev indsamlet, eller fra din sidste kontakt med os
Statistiske formål og analytiske tjenester Forbindelses-log Legitime interesser for at levere sikkerhed og ydeevne via siden og forbedre tjenesten To (2) år fra den dato, hvor oplysningerne blev indsamlet, eller fra din sidste kontakt med os
At levere siden på dit foretrukne sprog IP-adresse og sprogpræference Legitim interesse i at tilpasse siden i overensstemmelse med din ønskede sprogpræference To (2) år fra den dato, hvor oplysningerne blev indsamlet, eller fra din sidste kontakt med os

 
For information om cookies og anden sporingsteknologi, der anvendes på dette websted, henviser vi til vores Invacare EU cookies-politik.
Data, der er uundværlige (f.eks. kontaktoplysninger for formularen ”Kontakt os"), for at den dataansvarlige kan opfylde de formål, der er beskrevet ovenfor, er markeret med en asterisk på det sted, hvor vi beder om det, på forskellige sider på siden. Hvis du ikke udfylder disse obligatoriske felter, er vi muligvis ikke i stand til at behandle din anmodning og/eller til at give dig de ønskede tjenester.  Andre oplysninger er rent valgfrie, og du kan beslutte at give dem eller ej, men det giver os mulighed for at kende dig bedre og til at forbedre vores kommunikation og tjenester.

E.2 Retsgrundlag for databehandlingsaktiviteter

I henhold til GDPR artikel 6, stk. 1 skal enhver behandlingsaktivitet have et lovligt retsgrundlag.
Behandlingsaktiviteterne vedrørende dine oplysninger har et af følgende retsgrundlag:

 • behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelsen af en kontrakt, som den registrerede (dvs. den besøgende på siden) er part i, eller til at træffe foranstaltninger på den registreredes anmodning, inden der indgås kontrakt
 • behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som den dataansvarlige er underlagt
 • behandling er nødvendig for at beskytte den registreredes eller en anden fysisk persons vitale interesser
 • behandling er nødvendig af hensyn til de legitime interesser, der forfølges af den dataansvarlige eller af tredjemand som fastlagt i formålsafsnittet (f.eks. for at forebygge svig, af hensyn til informationssikkerhed eller administrative formål eller for at indberette potentielle forbrydelser). Vi vil aldrig behandle dine oplysninger, når disse interesser tilsidesættes af dine egne interesser eller af dine grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder
 • den registrerede har givet sit samtykke til behandlingen af sine oplysninger til et eller flere specifikke formål

Ud over ovenstående, når vi behandler særligt personfølsomme oplysninger, baserer vi denne behandling på et af de følgende retsgrundlag, som fastsat i artikel 9 i GDPR:

 • den registrerede har givet udtrykkeligt samtykke til behandlingen af sine oplysninger til et eller flere specifikke formål, eller
 • behandlingen er nødvendig til fremsættelse af, udøvelse eller forsvar af retskrav.

Til toppen af siden

F. Legitime interesser, der forfølges

Som et selskab, der driver fremstilling og distribution af innovative tekniske hjælpemidler til ældre og handicappede borgere er vi nogle gange nødt til at behandle dine oplysninger for at efterstræbe vores legitime forretningsmæssige interesser, for eksempel for at forhindre bedrageri, informationssikkerhed, administrative formål eller indberetning af potentielle forbrydelser. Arten af vores legitime interesser er beskrevet i afsnit E.1. Vi vil ikke behandle dine oplysninger, når disse interesser tilsidesættes af dine egne interesser eller af dine grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder.

G. Modtagere af oplysninger og overførsel af oplysninger til et tredjeland

Dine oplysninger behandles af den dataansvarlige. Dine oplysninger transmitteres internt i koncernen eller gjort tilgængelige for vores tjenesteudbydere, som støtter os i forhold til vores databehandlingsaktiviteter og andre modtagere til alle de formål, der er beskrevet ovenfor i afsnit E.1, som angivet nedenfor.

G.1 Koncerninternt

Vi videregiver også dine oplysninger til andre selskaber og afdelinger i Invacare-koncernen (såsom markedsføring, IT og salg), til alle de formål, der er angivet i afsnit E.1. Der findes en liste over virksomheder hos Invacare-koncernen på http://www.Invacare.com/cgi-bin/imhqprd/global.jsp.

G. 2 Tredjeparter
Modtager Kategori af oplysninger Formålet med databehandlingen
Tjenesteudbydere i sektoren for informationsteknologi, der udbyder hostingtjenester til sider; 
Tjenesteydere i sektoren for markedsføring, der tilbyder tjenester til udvikling af sider
Kontaktoplysninger Se behandlingsformål i afsnit E.1
Tjenesteudbydere i sektoren for informationsteknologi, der udbyder hostingtjenester til sider; 
Underleverandører i sektoren for markedsføring, der tilbyder tjenester til udvikling af sider
IP-adresse For at få adgang til mikrosiderne i Invacare på dit foretrukne sprog
Tjenesteudbydere i sektoren for informationsteknologi, der udbyder hostingtjenester til sider; 
Tjenesteydere i sektoren for markedsføring, der tilbyder tjenester til udvikling af sider
Forbindelses-log Se behandlingsformål i afsnit E.1
 

 
Den dataansvarlige videregiver også dine oplysninger til tredjeparter, hvis det er krævet ved lov, af et lovbestemt krav eller af en domstolsafgørelse, eller hvis videregivelsen er nødvendig for at beskytte den registreredes eller en anden fysiske persons vitale interesser eller til oprettelse, udøvelse eller forsvar af retskrav, hvad enten det er i en retssag eller i en administrativ eller udenretslig procedure.

H. Internationale dataoverførsler

På grund af vores aktiviteters globale karakter er nogle af modtagerne af dine oplysninger placeret i udlandet, herunder i tredjelande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("EØS"), som ikke yder et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for personoplysninger. Du kan finde listen over tredjelande, der er officielt anerkendt af Europa-Kommissionen, som et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau på følgende adresse:  https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en. Dette omfatter Schweiz.

H.1 Koncerninternt

Internationale koncerninterne overførsler af oplysninger vil være til lande, hvor Invacare har kontorer, herunder Schweiz og USA. Overførsler til Schweiz er baseret på Europa-Kommissionens konstatering af et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau (Se her). Overførslen af dine data uden for EØS til USA finder sted på grundlag af Invacares EU-USAs Privacy Shield certificering.

H.2 Tredjeparter

Nogle af de tredjeparter, som vi deler oplysninger med, findes også uden for EØS.
Videregivelse til tredjemand i tredjelande beliggende uden for EØS sker ved hjælp af en dataoverførselsmekanisme, som er acceptabel i henhold til de gældende databeskyttelseslove, såsom EU-USA Privacy Shield for videregivelse til selvcertificerede amerikanske organisationer  (se her), EU's standardkontraktbestemmelser (se her), bindende virksomhedsregler (se her), godkendte adfærdskodekser eller under særlige omstændigheder på grundlag af tilladte lovbestemte fravigelser. 
Kontakt venligst EUprivacy@invacare.com, hvis du ønsker at modtage yderligere oplysninger eller, hvor det er muligt, en kopi af den relevante dataoverførselsmekanisme.

I. Dine rettigheder

I overensstemmelse med gældende databeskyttelseslove har du følgende rettigheder i forbindelse med dine personoplysninger:

I.1 Adgang

Du har ret til at få adgang til. Det vil sige, retten til at få fra den dataansvarliges bekræftelse, hvis dine personoplysninger behandles, adgang til dine personoplysninger og de relevante oplysninger om en sådan behandling, som leveres af gældende databeskyttelseslove. Du har også ret til fra den dataansvarlige at indhente en kopi af de personoplysninger, der behandles.

I.2 berigtigelse
Du har ret til at berigtige, dvs. retten til uden ugrundet ophold at få den dataansvarlige til at berigtige ukorrekte personoplysninger, der vedrører dig, og til at få ufuldstændige data kompletteret.
I.3 Sletning

Du har ret til at slette dine personoplysninger, der indehaves af den dataansvarlige: Det betyder, at du har ret til fra den dataansvarlige at få slettet personoplysninger om dig uden ugrundet ophold, når en af følgende grunde gælder:

 • personoplysningerne ikke længere er nødvendige i forhold til de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden måde behandlet,
 • du trak det samtykke, som databehandlingen bygger på, tilbage, og der er ikke noget andet retligt grundlag for behandlingen,
 • du gør indsigelse mod databehandlingen, og der er ingen tvingende legitime og vægtige grunde til behandlingen,
 • personoplysningerne er blevet behandlet ulovligt,
 • personoplysningerne skal slettes for at overholde en retlig forpligtelse i EU eller en EU-medlemsstats lovgivning, som den dataansvarlige er underlagt.
I.4 Indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger af grunde, der relaterer til din særlige situation.
 
Du kan også til enhver tid gøre indsigelser mod behandlingen af dine personoplysninger til markedsføringsformål.

I.5 begrænsning

 Du kan anmode databehandleren om at begrænse behandlingen, hvis:

 • du bestrider nøjagtigheden af dine personoplysninger,
 • den dataansvarlige ikke længere har brug for personoplysninger med henblik på behandlingen, men de kræves af dig til etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske krav,
 • du gør indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger baseret på offentlig eller legitim interesse – i en periode, vi har brug for at bekræfte din anmodning.
I.6 Dataportabilitet

Du har ret til at modtage de personoplysninger om dig, som du har givet til den dataansvarlige, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at videregive disse oplysninger til en anden dataansvarlig uden hindringer fra den første dataansvarlige.

I.7 Nægtelse af at give og tilbagekalde samtykke

Du kan frit nægte at give samtykke, og du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til behandlingen uden negative konsekvenser. Lovligheden af al behandling af dine personoplysninger, der fandt sted før tilbagetrækningen af dit samtykke, vil ikke blive påvirket.
 

I.8 Særskilte dataansvarlige

De dataansvarlige enheder fungerer som særskilte dataansvarlige, så du kan udøve dine rettigheder i denne meddelelse for og imod hver af dem. De dataansvarlige enheder, der fungerer som særskilte dataansvarlige, har indgået en aftale, der afspejler deres respektive roller og relationer. Kontakt venligst EUprivacy@invacare.com, hvis du vil vide mere om denne kontraktmæssige ordning.

J. Kontaktoplysninger for den ansvarlige for databeskyttelse (PL) og ret til at indgive en klage

Du kan til enhver tid udøve dine rettigheder som beskrevet i afsnit I ovenfor ved at kontakte:
Invacare International GmbH
Attention: Privacy Lead (PL)
Benkenstrasse 260
4108 Witterswil
Switzerland
 
Invacare A/S
Attention: Privacy Lead (PL)
Sdr. Ringvej 37
2605 Brøndby
Danmark
Email address: EUprivacy@invacare.com
 
Hvis du har spørgsmål om den dataansvarliges indsamling og behandling af dine oplysninger, kan du kontakte os på den samme adresse, som er angivet ovenfor.
Du kan også henvende dig til den kompetente tilsynsmyndighed, navnlig i den EU-medlemsstat, hvor du er bosiddende, hvor du er ansat, eller hvor det problem, der er genstand for klagen, er opstået, vedrørende den måde, hvorpå den dataansvarlige indsamler og behandler dine data.

Til toppen af siden

II. Invacares EU-politik for cookies

Ikrafttrædelsesdato: 25. maj 2018
Senest opdateret: 31. maj 2018 (Dansk version 01) 
 
Denne hjemmeside ("siden”) drives af Invacare International GmbH med hovedkontor på Benkenstrasse 260, 4108 Witterswil, Schweiz, registreret hos det schweiziske handels- og selskabsregister i Witterswil under nummeret Che-109.561.251; og af Invacare A/S, der har hovedkontor på Sdr. Ringvej 37, 2605 Brøndby, Danmark og som er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) under nummeret CVR-nr.: 1805 8936 (i det følgende benævnt den "dataansvarlige", "os", "vi" eller "vores").

A. Hvad er cookies?

En cookie er en lille tekstfil, som et websted gemmer på din computer eller mobilenhed, når du besøger siden. Det gør det muligt for hjemmesiden at huske dine handlinger og præferencer (såsom login, sprog, skriftstørrelse og andre skærmpræferencer) over en periode, så du ikke behøver at indtaste dem igen, når du kommer tilbage til siden eller browser fra en side til en anden.

B. Brug af cookies eller lignende teknologier på vores side

Vi bruger cookies eller lignende teknologier til at give dig oplysninger tilpasset dine interesser og baseret på dit forbrug, at udføre statistik, at administrere vores side og for at optimere brugerens oplevelse af siden.

B.1 Cookies

De cookies, vi bruger til siden, er:
Essentielle cookies eller strengt nødvendige cookies (førstepartscookies):
Vores side bruger cookies for at gøre dit besøg nemmere. Disse cookies er essentielle for at drive siden eller gemme dine brugerpræferencer. For eksempel bruges de til at lagre det foretrukne sprog, der anvendes til at browse på vores side, for at huske dine præferencer, og for at afbalancere belastningen af besøg på vores site-servere. Disse cookies gælder enten for sessionstiden eller for grænsen på tretten (13) måneder.
Ikke-essentielle cookies (tredjepartscookies):
Analytiske cookies
Vi bruger også cookies til at hjælpe os til statistiske formål og analytiske tjenester, såsom hvor mange besøg vi har på vores side, som en slags samlet tæller. Vi knytter ikke de oplysninger, der er gemt i cookies, til de personoplysninger, du indsender på vores side.
Disse cookies er for det meste tredjeparts-cookies. De gemmes ikke af os. Vi foreslår derfor, at du læser disse tredjeparters hjemmesider for at finde ud af mere om de gemte cookies og hvordan de administreres. 
Deling af cookies (sociale links)
Vores side indeholder også links til sociale mediers sider. Når du bruger disse delte knapper, kan der blive installeret en tredjepartscookie eller andre teknologier.
Læs venligst datapolitikkerne for disse sociale mediers sider for at sikre, at du er opmærksom på dine rettigheder og formål for brug, især reklame, af oplysninger fra browsing, de kan indsamle via disse applikationers knapper.

C. Sådan kontrollerer du cookies eller lignende teknologier

Du kan tilbagetrække eller kontrollere eller slette eller afvise cookies, som du ønsker det - for nærmere oplysninger, se aboutcookies.org. Mens de fleste browsere i første omgang er indstillet til at acceptere cookies, kan du slette alle cookies, der allerede findes på din computer, og du kan indstille de fleste browsere for at forhindre dem i at blive placeret og give dig besked, når du har modtaget en cookie. Hvis du gør det, skal du muligvis manuelt justere nogle indstillinger, hver gang du besøger vores side. Det er vigtigt at bemærke, at du måske ikke er i stand til at bruge visse funktioner på vores side.
Nedenfor finder du tredjepartswebsteder, hvor du kan tilbagetrække, kontrollere, slette eller afvise cookies.

Twitter: help.twitter.com/de/rules-and-policies/twitter-cookies
Facebook: facebook.com/policies/cookies
YouTube: policies.google.com/privacy?hl=en
Pinterest: help.pinterest.com/en/articles/personalization-and-data
Google Analytics: support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en
 
Til toppen af siden